Przegląd Folkloru „Integracje”

Kon­cer­ty ze­spo­łów ta­necz­nych z sze­ściu państw oraz warsz­ta­ty ta­necz­ne dla dzie­ci skła­da­ją się na pro­gram XIII Świa­to­we­go Prze­glą­du Folk­lo­ru ?In­te­gra­cje?. Im­pre­za roz­pocz­nie się 12 sierp­nia i po­trwa sie­dem dni.

Do Wiel­ko­pol­ski przy­ja­dą ze­spo­ły z Bra­zy­lii, Rosji, Sło­wa­cji, Tur­cji i Włoch. Pol­skę re­pre­zen­to­wać bę­dzie Ze­spół Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej ?Kra­kus? oraz go­spo­da­rze prze­glą­du Ze­spół Tańca Lu­do­we­go ?Po­znań? AWF.

– Nasz fe­sti­wal ma bar­dzo dobrą opi­nię, co prze­kła­da się na licz­bę zgło­szeń. Wiele ze­spo­łów z Bał­ka­nów wy­ra­zi­ło chęć udzia­łu w prze­glą­dzie, ale nie mo­gli­śmy ich za­pro­sić, po­nie­waż ze­spo­ły z tych kra­jów były w po­przed­nich la­tach. Sta­ra­my się uroz­ma­icać fe­sti­wal i nawet jeśli po­wta­rza­ją się za­pro­szo­ne kraje, to wy­bie­ra­my ze­spo­ły z in­nych re­gio­nów. Dzię­ki temu prze­gląd jest uroz­ma­ico­ny i co roku można zo­ba­czyć coś no­we­go – po­wie­dzia­ła w środę na kon­fe­ren­cji pra­so­wej dy­rek­tor biura or­ga­ni­za­cyj­ne­go fe­sti­wa­lu Mał­go­rza­ta Fra­szew­ska.

Wśród za­pro­szo­nych ze­spo­łów zna­la­zła się m.​in. or­ga­ni­za­cja Aru­an­da z Bra­zy­lii, która dzia­ła nie­prze­rwa­nie od 52 lat, a także ro­syj­ski ze­spół Yunost, który za­grał do­tych­czas 600 kon­cer­tów w 56 kra­jach.

Głów­nym celem fe­sti­wa­lu jest po­pu­la­ry­za­cja kul­tu­ry folk­lo­ry­stycz­nej w Pol­sce. – Folk­lor po­strze­ga­my jako mało cie­ka­wą formę kul­tu­ry. Mam na­dzie­ję, że to się wkrót­ce zmie­ni. W Pol­sce mówi się o folk­lo­rze bez­na­mięt­nie. Chce­my miesz­kań­com Wiel­ko­pol­ski przy­bli­żyć tę kul­tu­rę i po­ka­zać, że ona nie jest taka zła – po­wie­dział dy­rek­tor ge­ne­ral­ny fe­sti­wa­lu Da­riusz Maj­chro­wicz.

Pod­czas fe­sti­wa­lu jego uczest­ni­cy będą mogli wziąć udział w warsz­ta­tach ta­necz­nych. Przed każ­dym kon­cer­tem dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­no za­ję­cia, które będą trwać ok. 20 minut. – Pod­czas nich bę­dzie­my uczyć pod­staw nie tylko pol­skich, ale też za­gra­nicz­nych tań­ców. W ze­szłym roku była to świet­na forma roz­ryw­ki dla dzie­ci – po­wie­dzia­ła rzecz­nicz­ka fe­sti­wa­lu Mar­ty­na Po­praw­ska.

Od po­nie­dział­ku 12 sierp­nia ze­spo­łu będą grały kon­cer­ty w czte­rech mia­stach Wiel­ko­pol­ski. Poza sto­li­cą re­gio­nu zo­ba­czyć je bę­dzie można w Lesz­nie, Swa­rzę­dzu oraz Po­bie­dzi­skach. Wstęp na wszyst­kie wy­da­rze­nia jest bez­płat­ny.

Fe­sti­wal za­koń­czy się 18 sierp­nia kon­cer­tem ?Mu­zy­ka w folk­lo­rze świa­ta?, który – zda­niem or­ga­ni­za­to­rów – jest naj­bar­dziej atrak­cyj­nym punk­tem prze­glą­du. W kon­cer­cie wy­ko­rzy­sta­ne zo­sta­ną naj­lep­sze frag­men­ty pro­gra­mów po­szcze­gól­nych ze­spo­łów. – W po­przed­niej edy­cji na tym wy­da­rze­niu po­ja­wi­ło się bli­sko 3 tys. uczest­ni­ków. Li­czy­my, że w tym roku uda nam się zgro­ma­dzić po­dob­nie licz­ną pu­blicz­ność – po­wie­dział Maj­chro­wicz.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...