Kultura w poznańskim AŚ

W ramach procesu resocjalizacji na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu funkcjonuje bogata oferta zajęć kulturalno-oświatowych oparta na wychowawczym wykorzystaniu kultury i sportu. Czas wolny skazanych wypełniają zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, mające przyczynić się do podniesienia kultury i umożliwić orientację w wydarzeniach dziejących się na wolności oraz pozwolić na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego.W działalności kulturalno-oświatowej przede wszystkim kieruje nami pasja i determinacja. Naszym przedsięwzięciom towarzyszą jasno określone cele: rzetelnie resocjalizować, stosując nowatorskie formy przekazu, otwierać szerokie perspektywy na poznawanie twórczej resocjalizacji, edukować poprzez pracę, sztukę, czerpać z dorobku kultury i kulturę współtworzyć, kształcić umiejętności społeczne, odkrywać nowe możliwości i rozbudzać entuzjazm do zdobywania wiedzy i aktywnego uczestnictwa podczas kary pozbawienia wolności. Realizowany program zajęć kulturalno-oświatowych oparty jest na modelu korekcyjnym, sportowym oraz artystycznym z wykorzystaniem różnych form oddziaływań. Wchodzące w zakres zajęć kulturalno-oświatowych programy readaptacji społecznej są formą oddziaływania na rożne sfery funkcjonowania osadzonych celem ich lepszego uspołecznienia, zarówno w warunkach penitencjarnych, jak i pozawięziennych.
Programy mają charakter ciągły, ich intensywność i sekwencja zależna jest od tematyki zajęć oraz predyspozycji psychofizycznych osadzonych. W ramach zajęć sportowych osadzeni mają możliwość korzystania z sali sportowej oraz boiska przy ul. Solnej w Poznaniu. Skazani uczestniczą ponadto w ogólnopolskich zawodach biegowych, turniejach piłkarskich oraz rajdach rowerowych.
Dzięki prężnej działalności warsztatów arteterapii zrealizowano wystawy prac plastycznych osadzonych, m.in. w Galerii ?Dom Trzeźwości?, w Centrum Kultury Zamek, w Teatrze ósmego Dnia, UAM w Poznaniu. Po raz kolejny prace zostały także wystawione w czasie Pleneru Mienia – Art w Mieni k. Warszawy organizowanego przez Fundację Sławek. Celem nadrzędnym programu jest wypełnienie czasu spędzanego w warunkach izolacji oraz zapoznanie osadzonych z trendami sztuki, technikami plastycznymi, uwrażliwianie na piękno. Poprzez różnorodność metod oddziaływania oraz dobór treści, obejmuje wszystkie sfery aktywności: poznawczą, emocjonalną, społeczną i motoryczną. W konsekwencji program prowadzi do wszechstronnego rozwoju artystycznego osoby pozbawionej wolności, z uwzględnieniem jej potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, moralnych i estetycznych; daje możliwość współpracy w grupie, podniesienia poczucia własnych kompetencji poprzez pomoc uczestnikom i umiejętność uczenia innych. Ponadto Areszt Śledczy w Poznaniu bierze udział w imprezach charytatywnych organizowanych przez niezależne organizacje m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, stowarzyszenia i fundacje, szkoły podstawowe oraz świetlice socjoterapeutyczne. W celu zapewnienia osadzonym dostępu do informacji, w jednostce funkcjonują wewnętrzne kanały studia telewizyjnego oraz radiowęzeł. W jednostce, w ramach programu resocjalizacji działa również zespół muzyczny ?MILL STREET ONE?. Skład zespołu stanowią osadzeni oraz funkcjonariusze. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym naszymi partnerami poznańskie instytucje nauki i kultury, stowarzyszenia oraz inne ważne organizacje miejskie. Są to m.in.: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Teatr ósmego Dnia w Poznaniu, Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, Stowarzyszenie Szkoła ? Barki? im. H. Ch. Kofoeda – CIS w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Stowarzyszenie DOM TRZEŹWOŚCI w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka W Poznaniu, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Magdaleny w Poznaniu, Fundacja Sławek w Warszawie, Pogotowie Społeczne w Poznaniu. Współpraca ma charakter ciągły, a jej intensywność i sekwencja zależna jest od tematyki realizowanego programu oraz predyspozycji psychofizycznych osadzonych. Owe porozumienia są dowodem na to, jak ważne miejsce zajmuje społeczeństwo w procesie resocjalizacji. I OGóLNOPOLSKI KONKURS WIĘZIENNEJ TWóRCZOŚCI TEATRALNEJ 9 – 12.04.2014 Inspiracją konkursu była współpraca z Teatrem ósmego Dnia podczas Festiwalu Malta w 2011 roku. Areszt Śledczy w Poznaniu z „ósemkami” współpracuje od 2010 roku – wówczas w działalność zaangażowali się osadzeni z Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz podległego Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu, którzy wyrazili chęć udziału w spektaklu „Osadzeni-Młyńska 1”. Do konkursu przystąpiło 7 więziennych grup teatralnych. Gościnnie wystąpiła także grupa teatralna o nazwie ?Krajobrazy życia? z Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu. Ideą konkursu było zaprezentowanie spektakli poza murami więzienia, na deskach poznańskich teatrów. W bieżącym roku Areszt Śledczy w Poznaniu w dniach 13 ? 17.04.2015 r. organizuje II Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Do udziału zgłosiło się 11 grup teatralnych. Natomiast współpracę zadeklarowali: Teatr ósmego Dnia, Teatr Polski, Teatr Nowy oraz Centrum Kultury Zamek.
Tekst: mjr Krzysztof Florczak, kpt. Małgorzata Tyrakowska, ppor. Anna Michalik, ppor. Sebastian Drela, szer. Damian Zieniuk, por. Łukasz Piotrowski

x

Zobasz także

Jak Paderewski do Poznania

Liczni pasażerowie na poznańskim Dworcu Głównym PKP w Poznaniu byli w niedziele 15 grudnia, grubo ...