III Niekongres Animatorów Kultury

Od 9 do 11 kwietnia 2018 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniuodbywać się będzie  NieKongres Animatorów Kultury-  to spotkanie animatorek i animatorów kultury z samorządowcami. Spotykamy się, by wymieniać się doświadczeniami, edukować kulturowo i społecznie. Rozmawiać o więziotwórczej roli kultury, o kulturze żywej, lokalnej, bliskiej.
Gośćmi i uczestnikami trzeciej edycji NieKongresu, poza animatorami i edukatorami, będą sa m orządowcy i lokalni działacze. Tylko we współpracy z samorządem animacja kulturowa może osiągnąć swoje najważniejsze cele: wzmocnić społeczności, spowodować rozwój świa domego uczestnictwa w kulturze, a także włączyć się do realizacji założeń polityk miejs kich w obszarze miękkiej rewitalizacji. Podczas NieKongresu zostanie podpisany efekt dotych czasowych rozmów, warsztatów mię dzy animatorami i samorządowcami : „Samorządowa Karta dla Kultury” .. Ma ona ramowo określać zasady współdziałania pomiędzy animatorami kultury a lokalnymi władzami, wskazując na wzajemne korzyści płynące ze współpracy.
   Organizatorami wydarzenia są: Miasto Poznań, Centrum Kultury ZAMEK oraz Forum Kraków – pomysłodawca inicjatywy. Garść praktycznych informacji: Podczas NieKongresu odbędą się 34 warsztaty, 4 debaty w trakcie i jedna poprzedzająca wydarzenie oraz 9 wydarzeń towarzyszących (spektakle, projekcje filmowe i zwiedzania). 586 osób zarejestrowało się na NieKongres.
    Ponad 1/3 pochodzi z miast powyżej 500 tysięcy, a 1/5 z m iejscowości pomiędzy 5 a 50 tysięcy mieszkańców Zdecydowana większość zarejestrowanych osób nie uczestniczyła w żadnym z dotychczasowych NieKongresów – aż 77,6 %  Ponad połowa zgłoszonych osób jest pracownikami instytucji kultury, 13,5 % to pracownicy organizacji pozarządowych. Urzędnicy/samorządowcy stanowią 7 % wszystkich zarejestrowanych. Prawie 80% osób pochodzi z poza Poznania. Autorką motywu graficznego NieKongresu jest Franciszka Kujawska.
Data: 03.04.2018, godzina: 14:35:00.