Ewa Wójciak odwolana z Teatru 8 Dnia

Po uzyskaniu stosownych opinii przewidzianych przepisami prawa prezydent Poznania odwołał Ewę Wójciak ze stanowiska Dyrektora Teatru ósmego Dnia w Poznaniu. Decyzję tę podjął po wyczerpaniu wszelkich możliwości porozumienia z Panią Dyrektor. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Ewa Wójciak jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Decyzja zobowiązuje Panią Wójciak do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Od zarządzenia przysługuje odwołanie do sądu rejonowego. Wśród przyczyn odwołania są przede wszystkim naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem oraz odstąpienie od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury zawartej w dniu 30 listopada 2012 roku.
Do 2014 roku działania Dyrektor Ewy Wójciak wskazywały, że uznaje ona zwierzchnictwo służbowe Prezydenta Miasta Poznania zapisane w statucie Teatru i podpisanej przez siebie umowie. Ewa Wójciak zaczęła kwestionować i naruszać zapisy statutowe, jak i umowne oraz wynikające z nich obowiązki w dniu 10 stycznia 2014 r. gdy wystąpiła z wnioskiem o zaakceptowanie wyjazdu służbowego do USA w terminie 18-28 lutego 2014 r. Na kierowane do niej ze strony Urzędu Miasta Poznania prośby o przekazanie dodatkowych informacji nt. planowanej delegacji dyrektor Teatru ósmego Dnia odpowiedziała m.in. stwierdzeniem, że ?nie widzi podstaw prawnych do udzielania dalszych wyjaśnień odnośnie wyjazdu Teatru do USA zaplanowanego w okresie 18 do 28 lutego 2014 r. ani konieczności występowania o uzyskanie polecenia wyjazdu służbowego.? Pomimo pisemnego przypomnienia Pani Dyrektor o przyjętej procedurze w zakresie udawania się przez nią na urlopy oraz wskazania, że oczekuje się od Niej składania w Urzędzie wymaganych dokumentów ze stosownym wyprzedzeniem w celu uzyskania ewentualnej zgody zwierzchnika służbowego, Pani Ewa Wójciak po raz kolejny jedynie poinformowała o planowanym – długotrwałym urlopie bezpłatnym w dniach od 24 kwietnia do 24 maja 2014. Następnie Pani Dyrektor zaprzestała w ogóle zawiadamiać Prezydenta Miasta Poznania o planowanych delegacjach i udała się samowolnie na kilka delegacji i to mimo wielokrotnego zwracania Jej uwagi na możliwe konsekwencje takiego postępowania. Sytuacja ta miała miejsce po raz ostatni w minionym tygodniu. W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono także, że w dniu 17 lutego 2014 roku zastępca Dyrektora Teatru ósmego Dnia – Małgorzata Grupińska-Bis wydała Ewie Wójciak polecenie służbowego wyjazdu. W związku z zapytaniem dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania z 5 marca 2014 r., pismem z 6 marca 2014 r. Małgorzata Grupińska-Bis przyznała, iż wyżej określona delegacja została przez nią podpisana na polecenie służbowe dyrektora Teatru ósmego Dnia. W związku z powyższym Urząd Miasta Poznania stwierdził, że dyrektor Teatru ósmego Dnia naruszyła przepisy Kodeksu pracy, którego art. 100 wymaga, by polecenie służbowe dotyczyło pracy oraz nie było sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pracę. Ponadto, w toku prowadzonej w 2013 r. przez pracowników Wydziału Kultury i Dziedzictwa tut. Urzędu kontroli zakończonej wystąpieniem pokontrolnym, stwierdzono liczne uchybienia w prowadzeniu placówki Teatru ósmego Dnia. Kontrolujący wykazali, że w Teatrze nie działają mechanizmy uprzedniej i następczej kontroli w tym kontroli zarządczej dyrektora instytucji w zakresie sprawdzania dowodów księgowych, sprawozdań składanych przez fundację, zasadności ponoszenia kosztów przedsięwzięć wspólnych, rozliczania czasu pracy, dyspozycyjności zatrudnionych pracowników. Kolejnym powodem odwołania Dyrektor Wójciak świadczącym o naruszeniu przez nią prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, jest prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zapadły 27 marca 2014 r. w sprawie z powództwa byłego członka zespołu Teatru ósmego Dnia – Romana Radomskiego przeciwko kierowanej przez Panią Dyrektor miejskiej instytucji kultury – Teatrowi ósmego Dnia w Poznaniu o ochronę praw autorskich.
W kontekście odwołania Pani Ewy Wójciak nie można również pominąć faktu dopuszczenia się przez nią obraźliwych zachowań na forum publicznym. Postawa taka również wskazuje bowiem na odstąpienie przez Panią Dyrektor od realizacji zobowiązań wynikających z zawartej z Miastem Poznań umowy, o której wyżej mowa, przede wszystkim poprzez naruszanie przez Ewę Wójciak przepisów prawa pracy zawartych w Kodeksie i Regulaminie pracy, zobowiązujących pracownika do dbania o dobro zakładu pracy. Wobec powyższego prezydent Miasta Poznania, po zasięgnięciu opinii wskazanych przez przepisy prawa instytucji (m.in. związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych), postanowił w dniu 28 lipca 2014 roku zrealizować powzięty zamiar odwołania Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektora Teatru ósmego Dnia w Poznaniu. Przypominamy, że z inicjatywy prezydenta Miasta Poznania na czerwcowej sesji Rady Miasta przegłosowano zwiększenie dotacji na działalność bieżącą Teatru, zakupy inwestycyjne oraz wkład własny do projektu jubileuszowego, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury. Ma to zapewnić prawidłowe funkcjonowanie teatru w roku 2014 i kolejnych latach. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przygotowaniem konkursu na nowego dyrektora Teatru ósmego Dnia.
Paweł Marciniak rzecznik prasowy

x

Zobasz także

15. MFF WATCH DOCS

Od 20 do 25 października we Wrocławiu odbywać się będzie się 6. American Film Festival. ...