Teatralno-taneczno-kuratorski konkurs CK Zamku

Poznańskie Centrum Kultury Zamek ogłasza konkurs na kuratorską koncepcję programu w obszarze sztuk performatywnych, czyli teatru i tańca współczesnego realizowanego w okresie od września 2012 roku do grudnia 2013 roku. Rzeczony projekt ma zawierać scenariusz dwóch wydarzeń z dziedziny teatru i tańca współczesnego, a także koncepcję programu w tym obszarze.

Przypominamy, że na projekt składać się ma:

  1. scenariusz dwóch wydarzeń z dziedziny teatru i tańca współczesnego (termin realizacji: październik 2012)
  2. koncepcja programu w obszarze teatru i tańca współczesnego (termin realizacji: październik 2012 -grudzień 2013).

Program realizowany będzie w nowych przestrzeniach Centrum Kultury Zamek ? Sali Wielkiej i Scenie Nowej. Ideą programu jest prezentacja programu zarówno z obszaru teatru, jak i tańca współczesnego zawierającego projekty edukacyjne, a także działania nastawione na współpracę międzynarodową. Kuratorski program zawierać powinien wszystkie te elementy.

Oferty:

Należy je składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Konkurs na kuratorski program teatru i tańca współczesnego w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu? w sekretariacie (pokój 134) w terminie do 15 października 2011 do godz. 16.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 października 2011.

Regulamin (wyjątki):

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku kuratora programu performatywnego (teatr i taniec współczesny) w Centrum Kultury ?Zamek? w okresie od kwietnia 2012 do grudnia 2013

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
– wiedza i udokumentowane doświadczenie w dziedzinie programowania teatru i tańca współczesnego.
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2. Wymagania dodatkowe:
– znajomość obsługi komputera oraz języka angielskiego w stopniu biegłym.

II. Główne obowiązki kuratora:

1) Przedstawienie koncepcji programu w obszarze teatru i tańca współczesnego do realizacji w Centrum Kultury ?Zamek? obejmującego:
a) scenariusz dwóch wydarzeń z obu dziedzin (wraz ze wstępnym budżetem), jednego z obszaru teatru współczesnego, drugiego z obszaru współczesnego tańca do realizacji w październiku 2012 oraz
b) Programu obejmującego obie dziedziny do realizacji w okresie od października 2012 do grudnia 2013 roku. Program realizowany będzie w nowych przestrzeniach CK ?Zamek? ? Sali Wielkiej i Scenie Nowej. z możliwością ewentualnego rozszerzenia na tzw. Sale Cesarskie Przygotowując program, należy zwrócić szczególną uwagę aby wśród proponowanych projektów dominował materiał premierowy,
2) Pomoc w realizacji programu zgodnie z zatwierdzonym planem,
3) Opracowanie merytoryczne związanych z programem materiałów promocyjnych i wydawnictw
4) Nadzór nad techniczną realizacją projektów we współpracy z Działem Obsługi Technicznej CK ?Zamek?
5) Propozycja programu edukacyjnego związanego z realizowanym programem oraz pomoc w realizacji ww. projektów edukacyjnych
6) W zakresie realizacji programu kurator podlega Dyrekcji CK ?Zamek?, a następnie współpracującym z nim Producentowi Programu Performatywnego, w których gestii jest całościowa polityka administracyjno-finansowa
7) Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, p.poż. oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w CK ?ZAMEK?.

Uwaga:
Z zakresu programu wyłączona jest Polska Platforma Tańca.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Koncepcja programu zgodnie z punktem II podpunktem 1) niniejszego Regulaminu
– Curriculum vitae,
– List motywacyjny,
– Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie kandydata w dziedzinie programowania w obszarze teatru i tańca współczesnego
– Oświadczenie dotyczące praw autorskich do przedstawionego programu
– Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

IV. Termin i forma składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Konkurs na kuratorski program teatru i tańca współczesnego w Centrum Kultury ?Zamek? w sekretariacie w CK Zamek (pokój 134) w Poznaniu w terminie do 15 października 2011 roku. Dla ofert przysłanych pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do CK ?Zamek?

Projekty przysłane po terminie lub nie zawierające wszystkich elementów określonych w punkcie III nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2011 roku.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...