Konkurs kuratorski na Zamku

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu ogłasza konkurs na scenariusz dwóch wystaw (termin realizacji: grudzień 2012-luty 2013) oraz koncepcję programu trzech wystaw (termin realizacji: (marzec-grudzień 2013). Wystawy eksponowane będą w nowej przestrzeni wystawienniczej zamku. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 października 2011 roku.

Ideą programu Centrum Kultury ?Zamek? w Poznaniu (ul. Św. Marcin 80/82) jest prezentacja dzieł sztuki zarówno z obszaru sztuki współczesnej, jak i dawnej. Scenariusze wystaw powinny dotyczyć obu nurtów tej działalności.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Konkurs na kuratorski program wystaw w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w sekretariacie (pokój 134).

Wyjątki z regulaminu konkursu:

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu historii sztuki oraz znajomość zagadnień sztuki współczesnej,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
2. Wymagania dodatkowe:
– znajomość obsługi komputera oraz języka angielskiego w stopniu biegłym.

II. Główne obowiązki kuratora:
– przedstawienie koncepcji programu wystaw w Centrum Kultury ?Zamek? obejmującego scenariusz dwóch wystaw (wraz ze wstępnym budżetem), jednej z obszaru sztuki współczesnej, drugiej sztuki dawnej do realizacji w okresie listopad 2012-marzec 2013 oraz programu wystaw (ok. 3 propozycji) do realizacji w okresie od marca do grudnia 2013 roku. Wystawy realizowane będą w nowych przestrzeniach wystawienniczych Centrum Kultury ?Zamek? z możliwością ewentualnego rozszerzenia na tzw. Sale Cesarskie Przygotowując program należy zwrócić szczególną uwagę, aby wśród proponowanych wystaw dominował materiał premierowy,
– pomoc w realizacji programu wystaw zgodnie z zatwierdzonym planem,
– opracowanie merytoryczne związanych z wystawami wydawnictw,
– nadzór montażu i demontażu wystaw,
– propozycja programu edukacyjnego związanego z działalnością wystawienniczą oraz organizacja imprez edukacyjnych towarzyszących wystawom,
– w zakresie realizacji programu kurator podlega Dyrekcji CK ?Zamek?, a następnie współpracującym z nim Producentowi Wystaw, w którego gestii jest całościowa polityka administracyjno-finansowa,
– przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, p.poż. oraz obowiązującego w CK ?ZAMEK? regulaminu pracy.
Z zakresu programu wyłączone jest Mediations Biennale oraz Międzynarodowe Triennale Rzeźby.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– curriculum vitae,
– list motywacyjny,
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
– oświadczenie dotyczące praw autorskich do przedstawionego programu.

IV. Termin i forma składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Konkurs na kuratorski program wystaw w Centrum Kultury ?Zamek? w sekretariacie w CK Zamek (pokój 134) w Poznaniu w terminie do 15 października 2011 roku.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...